OPHETLAND.EU
   <<< beginpagina
Journalistiek
Columns
Artikelen
Boeken
Natuurmakers
Op het land

Landschapsbiografie van de Drentsche Aa
Ineke Noordhoff
Agenda
Contact
 
NatuurmakersNatuurmakers
Reacties
Bronnen EHS en dieren
Bronnen Staatsbosbeheer
Bronnen Spontane natuur
Bronnen burgers
Bronnen divers
Bronnen particuliere natuur
Bronnen boerennatuur
Bronnen diverse terreinen
Bronnen Weer water
Bronnen Wadden
Bronnen Blauwestad
Wieringen


Bronnen diverse terreinen

Hoofdstuk 14,, 15, 16, 22


Hoofdstuk 14Smilder Oosterveld

Meer over het Smilder Oosterveld bij het Drentse Landschap enop deze kaart.

Het terrein werd plots landelijk nieuws toen in 2011 de tv-toren instortte.

Het Rapport van Rome over de Grenzen aan de groei werd beroemd. In Economie voor jou (een geweldige serie in NRCvan Flip de Kam) staat helder omschreven wat de Club van Rome was en wilde. Lees daarover ook bijvoorbeeld deze recensie. Een van de Nederlandse deelnemers Wouter van Dieren adviseert nog steeds vanuit de toenmalige zorgen over het voortbestaan van de aarde.

De belangentegenstelling tussen boeren en natuur heeft desastreuze gevolgen gekregen voor ons landschap. Dat is uitgebreider aan de orde gekomen in Op het land, over boeren en natuur, het boek dat ik in 2006 uitgaf  bij Atlas.

Lees over oerbos in Nederland bv. op de site wildernis.nl. De Stichting Kritisch Bosbeheer heeft sinds 2009 een nieuwe website over natuuraanleg en de dilemma’s die een rol spele

Hoofdstuk  15 Drentsche Aa

Harry de Vroome, die werkte bij Staatsbosbeheer, is een belangrijke founding father van het Nationaal Park de Drentsche Aa.  Ter nagedachtenis aan hem wordt de Harry de Vroome penning uitgereikt (sinds 2002).

Tegen de combinatie van waterberging en natuur werd eerst afwachtend aangekeken – vooral omdat overtollige waterstromen ook vervuilde waterstromen meenemen. Inmiddels is er wat ontspanning in die relaties gekomen – mede door de bruisschat die het water meenam.

Het brongebied van de Drentsche Aa is beschreven door het Nationaal Park de Drentsche Aa waar het Elper stroomgebied is opgenomen als Natura 2000-gebied met internationale bescherming  daar zijn ook de beheerplannen te vinden.

Op de wikinatuurbeheer, waar studenten en beheerders met elkaar in gesprek gaan, is een pagina over de ontstaansgebieden van de Drentsche Aa.

Hoofdstuk 16 Midden Groningen

De natuurontwikkeling Midden-Groningen beschrijf ik in een serie in Noorderbreedte. Telkens komt een bewoner van het gebied aan het woord die vanuit een andere invalshoek zijn of haar visie geeft op de verandering van het landschap. Zo ook kom ik aan de verhalen van Henk de Haan, de naamgever van de Haansplassen, en Mees Pestman, die met zijn boerderij nu middenin een moerasgebied ligt. Over Tetjehorn sprak ik een boer die als eerste zijn land verkocht, Thomas Fledderman, en die nu als vogelaar van het gebied geniet. Soms zijn de wegen van de natuurmakers ondoorgrondelijk: een bewoonster van het gebied, Marisca Dalof woont middenin het Dannemeer. Toen zij in 1994 de woning kocht, was al bekend dat daar natuur zou komen. Het ‘huisje van niks’ is inmiddels omgebouwd tot een paleis: de nieuwe bewoners investeerden fors. Om haar veiligheid te garanderen, moet nu ook de overheid flink investeren in een dijkje om haar woning te beschermen tegen water. In eerste instantie vindt Marisca die nieuwe natuur prima, maar in de zomer van 2011 als de dijk werkelijk wordt opgeworpen, belt ze me ontgoocheld op: het dijklichaam is hoger dan zij had verwacht en beneemt al haar zicht.

Ook over de weg langs haar huis zijn afwegingen gemaakt die niet logisch lijken. Het water en de dieren moeten onder de weg door kunnen; daarvoor zijn dure bruggen nodig. Dan vraag je je af kan die weg niet verdwijnen? Er rijdt bijna niemand over. Een enkele bewoner wil dat liever niet, andere bewoners willen dat juist wel. De gemeente Slochteren moet kiezen. Die beslist voor handhaving van de weg – en aanleg van de dure kunstwerken. De kosten van het kunstwerk worden door andere partijen gedragen dan degene die beslist. Dan komt er nog een ander financieel argument op tafel: Het blijkt goedkoper (!) te zijn om dure bruggen aan te leggen dan om de weg af te sluiten en te ontmantelen want onder de weg zitten sintels die afgevoerd moeten worden als chemisch afval.

De teksten van de serie Dannemeer vindt u op mijn site.

De voorzitter van de Landinrichtingscommissie en dijkgraaf Alfred van Hall opperde zijn idee om procedures te versnellen door toch maar eens over onteigening na te denken bij de plechtige onthulling van een bord begin 2011 was waarop stond hoe het Dannemeer zou gaan worden. De feitelijke handeling waarbij het meer vol zou stromen was toen alweer een jaar naar voren geschoven. Gerekend vanaf de eerste berichten over de aanleg van natuur in 1987 is er dus bijna een kwart eeuw voorbij en nog steeds is het gebied ‘niet klaar’. Het is treurig dat het laatste deel van dit mega project nu vermoedelijk het slachtoffer wordt van de bezuinigingen van het kabinet Rutte I. Treurig omdat in dat laatste deel juist ruimte gemaakt zou worden voor wandelaars, kanoers en andere recreanten. Het deel waar de lokale bevolking direct baat bij heeft, en dat wellicht de aanvaarding van de operatie zou vergroten, komt nu misschien niet tot stand.

De inrichtingsplannen Midden-Groningen zijn op het web gepubliceerd  net als de startnotitie Dannemeer.

Veel informatie heb ik via Staatsbosbeheer en de Dienst Landelijk Gebied gekregen. Over pyriet, het merkwaardige ‘gekkengoud’ dat de bodem in Midden-Groningen zo verpest, is meer informatie te vinden via onder meer de geologische vereniging

Hoofdstuk 21 Wilde dieren

Edelherten en wilde zwijnen zijn in ons land tussen 1895 en de jaren twintig teruggekeerd door import van jagers. Kijk op wildtiere-live.de  naar een webcam om het edelhert te zien. Het edelhert heeft een eigen vereniging en een eigen tijdschrift in ons land. Dat is online te downloaden.

Natuurmonumenten lanceerde eind 2010 een actie om grootwild in Drenthe op de kaart te zetten. 

Het faunabeheerplan van Gelderland is op internet te vinden, ondanks de omzet bevorderende werking van edelherten op de Veluwe (bewoners voerden de wilde dieren zelfs om ze naar het dorp te lokken) zit de angst bij Gedeputeerde Staten van Drenthe blijft echter overheersen. De proef met ‘wildernisnatuur’kreeg dan ook geen vervolg.

Het Faunafonds regelt schade afhandeling.

Daar is ook onderzoek naar schade door ganzen en bevers te vinden – in verband met de schadeclaims. Lees bijvoorbeeld over het bevermanagement of het rapport over schade door Canadese ganzen.

Over edelherten in het Weerterbos.

Jacht en faunabeheer  heb ik zelf ervaren door met een groep wildebeheerders aan te sluiten tijdens hun jaarlijkse wildtellingen. In het stageverslag van Anouk de Plaa staat beschreven hoe wildtellingen en dergelijke plaatsvinden.

Over ecoducten en ‘gebiedsgericht ontsnipperen’ lees bijvoorbeeld dit artikel.

De wisenten op Kraansvlak zijn goed te traceren vanwege een gps in de halsband van een van de dieren. Er worden  jongen geboren en dit alles is voor het publiek dus te volgen. Er is een website waar ook wetenschappelijk onderzoek te vinden is over het dier en zijn verhouding tot mensen en de kansen in Nederland. In De Levende Natuur verscheen een artikel over de zin en onzin van dit experiment met wisenten in Nederland.

Staatssecretaris Henk Bleker geeft begin oktober 2011 alvast iets prijs over de Nieuwe Wet Natuur in een interview met De Nederlandse jager. De jagers maken zich zorgen omdat de beslissing welke soorten bejaagd mogen worden naar de provincies verschuift. Ze vrezen onduidelijkheid en veel meer bureaucratie. Bleker wil juist lastenverlichting, maar kan hen niet overtuigen hoe dat dan bereikt wordt.

Prins Hendrik  (geboren in 1876) begon met de bebossing rondom paleis Het Loo. Hendrik werd  erevoorzitter van de Nederlandsche Heidemaatschappij.

Over herintroductie  van de otter veel gegevens in het Compendium  voor de leefomgeving  en bij de Stichting vrienden van de otter. De korenwolfwereld, incluis de bloempotten waar de dieren gefokt worden in Blijdorp, komen hier ter sprake.

De verhalen over Rottumerplaat en Geert-Jan van Dieren heb ik zelf opgetekend uit de mond van  betrokkenen.

amenwerking tussen natuurbeheerders en boeren begint bij de keuze om op grote schaal natuur te maken. Het gaat echter niet altijd soepel. Om te beginnen omdat natuurbeheerders deelsd bezig zijn met bestrijden of weghalen van vervuiling door boeren. In april 2006 verscheen een artikel in Vakblad Natuur bos en landschap over nieuwe natuur en het probleem van intensieve landbouw vlakbij natuur. De belangentegenstelling blijft opspelen. Begin 2011 pakte De Telegraaf groot uit met een artikel over ‘natuurfundamentalisten’. Het was een interivew met boerenvoorman Albert-Jan Maat. Zijn uitlatingen konden niet onweersproken blijven. In Levende Natuur bijvoorbeeld stond dit artikel.

 

 

Hoofdstuk 22 Knellende grenzen

Mia Salomons vertelde mij het verhaal over haar grond persoonlijk. Ik heb de briefwisseling en beschikkingen met de Dienst Regelingen ingezien. Voor Op het land sprak ik ook met vele boeren die stukliepen tegen de bureaucratie van de Dienst Regelingen. Een neerslag daarvan is ‘Help ze komen plantjes tellen’.

Over tijdelijke natuur beschreef ik meer voorbeelden in Noorderbreedte in ‘Feestje op braakland.

Hoofdstuk 23 Ruiten Aa

Inrichting van de EHS in Westerwolde (Ruiten Aa) is omlijst met een website waarop de plannen, inspraakavonden en dergelijke aandacht krijgen.